نحوه استخاره با قرآن (طبق صفحات قرآن عثمان طه)
لطفا بعد از مشورت و تحقیق متوسل به استخاره بشوید!
1- نام خدا را بر زبان جاری نمائید.  
2- سه بار صلوات بفرستید.  
3- نیت کنید.  
4- قرآن را باز کنید و شماره صفحه سمت راست را حفظ کنید.  
5- همان شماره را در جدول زیر یافته و جواب استخاره را در مقابل آن بخوانید.  
   
  جواب استخاره صفحه   جواب استخاره صفحه   جواب استخاره صفحه  
  بد 401   بد 201   خوب 1  
  بسیار بد 403   بسیار خوب 203   بد 3  
  خوب 405   بسیار خوب 205   بسیار خوب 5  
  خوب 407   خوب 207   میانه 7  
  بد 409   بسیار بد 209   میانه بد 9  
  بسیار بسیار خوب 411   بد 211   میانه خوب 11  
  میانه بد 413   بد 213   بد 13  
  بسیار خوب 415   بسیار بد 215   بد 15  
  بسیار بد 417   میانه بد 217   میانه خوب 17  
  میانه 419   خوب 219   بد 19  
  بسیار خوب 421   میانه خوب 221   بد 21  
  بد 423   بد 223   بد 23  
  میانه خوب 425   بد 225   خوب 25  
  میانه بد 427   بد 227   میانه 27  
  بسیار بد 429   بد 229   خوب 29  
  میانه خوب 431   بسیار بسیار بد 231   خوب 31  
  میانه بد 433   بسیار بد 233   بسیار بد 33  
  بد 435   بد 235   میانه خوب 35  
  میانه بد 437   بد 237   میانه 37  
  بد 439   خوب 239   بسیار خوب 39  
  بد 441   میانه خوب 241   میانه بد 41  
  خوب 443   خوب 243   میانه بد 43  
  میانه بد 445   خوب 245   بسیار خوب 45  
  بد 447   بسیار خوب 247   بسیار بد 47  
  بسیار خوب 449   بسیار خوب 249   میانه 49  
  بد 451   بد 251   بسیار بد 51  
  خوب 453   بسیار خوب 253   بد 53  
  بد 455   میانه بد 255   بسیار خوب 55  
  بد 457   میانه خوب 257   خوب 57  
  میانه خوب 459   خوب 259   بد 59  
  بد 461   بسیار بد 261   خوب 61  
  میانه 463   بسیار خوب 263   میانه بد 63  
  بد 465   خوب 265   بسیار بد 65  
  خوب 467   بسیار بد 267   بسیار خوب 67  
  میانه 469   خوب 269   بد 69  
  بد 471   بد 271   میانه خوب 71  
  بد 473   بسیار بد 273   خوب 73  
  میانه بد 475   بد 275   بد 75  
  بسیار خوب 477   بسیار بسیار بد 277   بسیار خوب 77  
  بد 479   میانه خوب 279   خوب 79  
  خوب 481   خوب 281   میانه بد 81  
  بسیار خوب 483   میانه بد 283   میانه بد 83  
  بسیار بسیار بد 485   خوب 285   بسیار بد 85  
  خوب 487   بسیار بسیار بد 287   بسیار بد 87  
  بسیار خوب 489   بد 289   بد 89  
  بد 491   بسیار خوب 291   میانه 91  
  بد 493   بسیار خوب 293   بد 93  
  بسیار بد 495   خوب 295   میانه بد 95  
  بد 497   میانه بد 297   میانه بد 97  
  بسیار خوب 499   خوب 299   میانه خوب 99  
  بسیار بد 501   خوب 301   بد 101  
  بسیار بد 503   خوب 303   بسیار بد 103  
  بد 505   بسیار بسیار خوب 305   بد 105  
  خوب 507   بسیار خوب 307   خوب 107  
  بد 509   بسیار خوب 309   بسیار بد 109  
  بسیار بسیار خوب 511   بد 311   بسیار بد 111  
  بد 513   بسیار خوب 313   بد 113  
  بسیار خوب 515   خوب 315   بد 115  
  بد 517   خوب 317   بد 117  
  بد 519   خوب 319   میانه 119  
  بسیار بد 521   بد 321   بد 121  
  بد 523   بد 323   بد 123  
  بد 525   بد 325   بد 125  
  بد 527   خوب 327   بسیار خوب 127  
  بسیار بد 529   خوب 329   بد 129  
  بد 531   بسیار خوب 331   بسیار بد 131  
  بسیار بد 533   خوب 333   خوب 133  
  بسیار بسیار خوب 535   بسیار خوب 335   خوب 135  
  بسیار خوب 537   خوب 337   بد 137  
  بسیار بسیار خوب 539   بسیار خوب 339   بد 139  
  میانه خوب 541   بد 341   خوب 141  
  میانه بد 543   میانه خوب 343   میانه بد 143  
  بسیار بسیار خوب 545   میانه بد 345   بد 145  
  بسیار خوب 547   بسیار بد 347   میانه 147  
  خوب 549   بد 349   میانه بد 149  
  خوب 551   بد 351   بسیار خوب 151  
  بسیار خوب 553   میانه خوب 353   بد 153  
  بسیار بد 555   بسیار بسیار خوب 355   بسیار بد 155  
  بسیار بسیار بد 557   میانه خوب 357   خوب 157  
  میانه خوب 559   خوب 359   خوب 159  
  خوب 561   بسیار بد 361   بد 161  
  میانه خوب 563   خوب 363   بد 163  
  بسیار بد 565   خوب 365   بسیار خوب 165  
  بد 567   بسیار خوب 367   بد 167  
  بسیار بسیار بد 569   بد 369   بسیار بد 169  
  خوب 571   خوب 371   میانه بد 171  
  میانه 573   بد 373   میانه 173  
  بسیار خوب 575   بسیار بسیار خوب 375   میانه 175  
  بسیار بد 577   میانه خوب 377   بسیار خوب 177  
  بسیار بسیار خوب 579   بد 379   خوب 179  
  بد 581   بد 381   بد 181  
  بسیار بسیار خوب 583   میانه بد 383   میانه 183  
  خوب 585   خوب 385   میانه 185  
  خوب 587   خوب 387   بسیار بسیار بد 187  
  خوب 589   خوب 389   بسیار خوب 189  
  خوب 591   خوب 391   بسیار خوب 191  
  بسیار خوب 593   بد 393   بد 193  
  خوب 595   بد 395   بد 195  
  بسیار خوب 597   خوب 397   بد 197  
  بسیار خوب 599   میانه خوب 399   خوب 199  
  بسیار خوب 601  
  میانه خوب 603      
 
  بهترین لینکها